center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

A politika mint marketing
Ballai László, ballai.vasaros.com

Részlet a tanulmányból

7. A marketingpolitikus
Minden politikusban benne rejlik a marketingpolitikus, mint az már Max Webernél is látható volt. Amikor a tömeg tapsol, a filozófus elpirul – mondja Kant. Jellemzően nem is filozófusok kormányozzák a világot, hanem olyanok, akiktől ekképp óv: „A despotizáló (a gyakorlatban hibázó) moralista tehát az államokosság ellen szintén sokszorosan vétkezhetik, elsietve konstruált vagy magasztalt rendszabályok által.” Ő az, akinek belső élménystruktúrája a külső sikerekre van hangolva. A külső siker azután pozitívan hat a belső nagyságérzetre is, amely megint csak külsődleges mintákban manifesztálódik, és hős-őskultuszok építéséhez vezet. Ki merné kétségbe vonni az államalapítók, térítők, hazamegmentők tekintélyét, kiknek kultuszát oly buzgón ápolja a marketingpolitikus, hogy a leporolt dicsőség visszfénye az ő, kései, de mindenképpen jogfolytonos örökösi arcán is felragyogjon, mint a már megragadott öröklét bizonyossága, s lám e mindenek felett való hit hívei seregére is átháramlik, legfőképp és mindenek előtt, ha rá szavaznak.

A marketingpolitikus amikor politika és morál ellentétbe kerülnek egymással azt – a kanti javaslattal ellentétben – nem az erkölcsben oldja fel, hanem a marketingben.

A politikus e mutáns változatát kitűnően jellemzi La Rochefoucauld: „A legügyesebb emberek egész életükben úgy tesznek, mintha gáncsolnák a ravaszságot, hogy aztán valami nagy alkalommal és nagy érdekből éljenek vele.” Továbbá: „Van egy fajtája a kiemelkedésnek, amely egyáltalán nem függ a szerencsétől: bizonyos megjelenés, amely megkülönböztet, és látszólag nagy dolgokra jelöl ki, érték, amelyet észrevétlenül magunk ajándékozunk magunknak; ezzel a tulajdonsággal bitoroljuk más emberek hódolatát, s rendesen ez az, ami inkább föléjük emel, mint a születés, a méltóságok, sőt maga az érdem is.”

A személyiség fejlődése egészében személyek képeinek inkorporációjából, valamint e képek szervesüléséből és feldolgozásából áll. A marketingpolitikus személyiségfejlődése valószínűleg hasonló stádiumokban valósul meg, mint Lucien, az Egy vezér gyermekkora főhősének az esetében:

1. „…Fütyülök mindenre. Sohase leszek »vezér«.
Némi szorongással tette fel magának a kérdést:
– De hát mi leszek akkor?

2. „Lemordant még vonzotta volna, mert olyan felnőtt volt, de úgy vélte, nem olyan bonyolult és fájdalmas élményeken keresztül jutott az érettségig, mint maga.… »Olyan pasas ez, akinek rendíthetetlenül szilárd a meggyőződése« – gondolta Lucien bizonyos tisztelettel; s azt kérdezte, vajon honnan eredhet az a biztonság, amely olyan öntudatossá tette Lemordant fellépését. – »Lám ilyennek kellene lennem nekem is: keménynek, mint a szikla.«

3. „Megtanulta azt is, hogyan kell elzárkózni minden vitatkozás elől: Guigard, aki csak vacak republikánus volt, szemrehányásokkal halmozta el; Lucien eleinte jóindulattal hallgatta, de aztán magába zárkózott. Guigard még mindig beszélt, ő azonban már rá se nézett. Nadrágja vasalását simítgatta, igyekezett szép füstkarikákat fújni cigarettájából, s a nőket bámulta. Félfüllel azért hallotta Guigard ellenvetéseit, de egyszerre csak az összes érvek teljesen súlytalanná váltak, üressé, múlékonnyá, s valósággal leperegtek róla. Guigard végülis elhallgatott. Lucien magatartása láthatólag nagy hatással volt rá.”

4.”Megmozdult benne valami, ami erősebb volt nála. Előreugrott, és teljes erejéből odavágott.”

5. „- A szüleim azt mondják, hogy neked volt igazad, nem is tehettél másképpen, ha ez a meggyőződésed.
Lucien nagyon élvezte a »meggyőződés« szót.”

6.”…antiszemitizmusa… túlnőtt rajta, tisztán és kérlelhetetlenül állt ki belőle, mint valami acélpenge mások mellének szegeződve. – »Ez… ez valami szent dolog« állapította meg magában.”

7. „Lucien most már másodízben érzett mélységes tiszteletet maga iránt.… Saját szemében tűnt tiszteletre méltónak.… Ha az ember az önmaga nyálkás belsejében turkál, mi mást talál ott, mint a test sivár nyomorúságát, az egyenlőség gyalázatos hazugságát, a zűrzavart? – »Első szabály: az ember ne akarjon belelátni önmagába, ez a lehető legveszedelmesebb tévelygés.« Az igazi Lucient… a mások szemében kell keresnie, azoknak az embereknek a reményteli várakozásában, akik az ő számára cseperednek és fejlődnek… Lucien szinte megijedt, szinte túlságosan nagynak érezte önmagát, túl nagynak a saját maga számára. Olyan sok ember figyelt rá tisztelegve: s ez a roppant várakozás, ez ő, ez lesz ő most már mindig. – »Hát ezt jelenti az, hogy az ember vezér.” (Sartre, 1958)

A marketingpolitikus jellemének kulcsa, hogy nincs jelleme. Ha Alfred Adler vagy Szondi Lipót nézetei alapján a hatalomvágy eluralkodását egyfajta gyermeki állapotban való megrekedtségnek tekintjük a személyiség fejlődésében (Adler 1932/1994, Szondi 1954/1996) az magyarázatot adhat arra a jelenségre, hogyan tud a marketingpolitikus oly gyorsan átalakulni, mondjuk, demokratából konzervatívvá, vallástalanból buzgó kereszténnyé, munkáspártiból liberálissá, liberálisból nacionalistává. A vezetői státus hatalmi fölényhelyzete jó lehetőséget teremt számára, hogy önmaga előtt is elkendőzze belső bizonytalanságait és konfliktusait, miáltal mentesülhet a feszültségektől. A vezetői helyzet lehetővé teszi, hogy a személyiség kialakítsa az autokratikus vezetés alapstratégiáját, amely nem más, mint a kellemetlen interperszonális visszajelzések kikapcsolása. (Buda, 1986)

Ha bármely marketingkonstrukció tanulmányozásába kezdünk, a szakzsargon szöveghálója egyetlen vezérfonál köré rendeződik, hogy maga a marketinges nélkülözhetetlen. Nélküle nincs gyártás, eladás, fogyasztás – semmi. Ugyanez a helyzet a marketingpolitikussal. Ötleteivel, karizmájával, szervezőzseniével ő állítja pályára a haladó értelmiséget, ő indítja el a gazdasági és társadalmi fejlődést, valójában vele kezdődik a történelem. Szókratésztól Habermasig a gondolkodó elmék részéről nagyon sok bírálat érte a politika irányítóit, és – bár sorolni lehetne az ellenpéldákat – általában elmondható, hogy a hatalomra jutott dilettáns politikusok törekedtek arra, hogy elsajátítsák a kormányzás művészetét. Nem így a marketingpolitikus, aki működése során egyáltalán nem kíván államigazgatási vagy gazdaságpolitikai ismeretekre szert tenni, hiszen azok „szakmai kérdések”, melyek a tanácsadókra tartoznak, és a politika sine qua nonját az „emberek megszólításában” látja, melybéli igyekezetében a legkiválóbb varieték showman-jeiből is irigységet válthatna ki önmagát népszerűsítő trükksorozataival.

A marketingpolitikus tehát leginkább az érzelmekre tud és kíván hatni, ennek megfelelően kell megválasztania kommunikációs jelszavait és stratégiáját.

A tanulmány letöltése (rtf formátum, 206 KB)

Ballai László

A politika mint marketing, ballai.vasaros.com